راهنما و نحوه اتصال

با توجه به محدودیت های اخیر، برای کاربران Windows استفاده از Next VPN و Kerio و برای کاربران Ios و Android استفاده از OpenVpn و Cisco و VPN2 توصیه می شود.

۱- Next VPN

۲- Kerio

۳- Open VPN

۴- Cisco AnyConnect

۵- VPN2 (مخصوص موبایل و تبلت)

۶- VPN

توجه: اکانت های VPN Makers قابلیت اتصال به همه سرویس های Next VPN و Kerio و Open VPN و VPN2 و Cisco AnyConnect و VPN را دارند.