اکانت تست Kerio

مشخصات اکانت:

Server: test.koadd.com
Username: vpnmakers
Password: vpnmakers

توجه: این اکانت از هر ۵ دقیقه قطع می شود و حداکثر تعداد مجاز اتصال به آن ۳ بار در طول شبانه روز می باشد.

آموزش اتصال